beskrivelse af botilbud

LOVGRUNDLAG

Lovgrundlaget for Møltrup Optagelseshjem er SEL §110, §107 og §108.

Socialtilsyn Midt i Silkeborg fører tilsyn med Møltrup som botilbud. Se seneste tilsynsrapport ved at følge dette link: Tilsynsrapport 2021 (klik på ‘tilsyn’).

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med Møltrups sundhedsfaglige virke. Seneste tilsynsrapport kan ses ved at følge dette link: Tilsynsrapport 2021.

medarbejdere

At Møltrup er bygget op omkring arbejde, bliver også afspejlet i personalesammensætningen. De fleste er faguddannede, fx tømrere, landmænd, slagtere, køkkenassistenter eller lignende. Der er dog også sygeplejersker, pædagoger, diakoner, HK’ere og lærere ansat.

OPHOLD EFTER SEL §110 (SEL §85 og LAB §78)

På §110 modtager vi voksne mænd (>18 år), som er reelt eller funktionelt hjemløse, og som har behov for et hjem. Dette tilbud henvender sig til mænd med akutte sociale problemstillinger, fx hjemløshed, ensomhed, misbrug af alkohol, stoffer eller medicin. Beboerne skal være selvhjulpne, da der ingen pædagogisk støtte er tilknyttet en basisplads efter §110.

Den kommunale døgntakst på §110-plads er kr. 0,-, da Møltrup er på finansloven.

Hvis beboeren har brug for støtte til ADL-træning, ledsagelse til behandling og møder, jeg-støttende samtaler og lignende, kræver det en kommunal bevilling af § 85-støtte.

Grundtaksten for §85-støtte er i 2024 kr. 519,- pr. enhed.

Nogle beboere bliver kun på Møltrup en kort periode (nogle dage eller uger), imens de får hjælp til at komme 'ovenpå' igen.

En stor del af beboerne oplever, at det at tage livet op på ny tager mere end et par uger, og de bliver på stedet i nogle måneder, og endnu andre bliver på Møltrup i længere tid.

Det er forstanderen (eller dennes stedfortræder) der visiterer. I nogle tilfælde vil vi bede om et forbesøg, før vi tager stilling til optagelse.

OPHOLD EFTER SEL §107 hhv. §108 I 'LÆHEGNET'

  • 107-tilbuddet henvender sig til beboere, der har fået afklaret de akutte problemstillinger, men som endnu ikke er klar til udflytning til egen bolig. De kan fx have brug for en periode med botræning i vores udslusningsboliger, eller behov for at bo i sovebygningen med støtte til rengøring, struktur af hverdagen og lignende.
  • 108-tilbuddet er af længerevarende karakter og typisk med større mængde støtte.

For at flytte i en botræningsbolig vil der som hovedregel blive krævet en §107- eller en §108-bevilling. Man kan både komme udefra og blive indskrevet i Læhegnet, eller man kan være beboer på § 110-afdelingen og efterfølgende visiteres til Læhegnet.

I 2024 er de kommunale basis-døgntakster incl. logi:

  • §107: kr. 1.206,-. Anden særtakst til særlig opgave kan forekomme.
  • §108: kr. 1.225,- eller anden skræddersyet særtakst.

Beboeren har en egenbetaling til kost, der beløber sig til kr. 90,- pr. døgn.

OPHOLD EFTER SEL §108 I LINDELY

Møltrup driver i samarbejde med Herning Kommune en § 108-boform, hvor der er plads til 10 beboere.

Målgruppen er de beboere, der har brug for støtte pga. fysiske, psykiske eller sociale problemer. Det er Herning Kommune og Møltrup, der står for visitationen til disse pladser. Læs mere om målgruppe, basisydelse og tilkøb her.

I 2023 er den kommunale takst for ophold i Lindely kr. 841,- i døgnet. Derudover har beboeren en egenbetaling til kost.

Samarbejde med kriminalforsorgen

Visionen om Møltrup som hjem blev i årene 1894-1912 dannet i hjertet på Johannes Munck, der var præst ved Vridsløselille Statsfængsel:

“Jeg er kommen til at holde af dette Folk (d: fangerne) … jeg har fundet gode Venner iblandt dem .. jeg har en inderlig Lyst til at hjælpe andre til at faa et sandt og sundt Syn paa Forbryderne… de er hverken “interessante Mennesker” eller “forfulgte Uskyldigheder”; de er meget mere “Mennesker der er faldne blandt Røvere” og som trænger til Hjælp”

Slægtsskabet med fængselsvæsenet er fortsat helt frem til i dag, og det giver sig bl.a. udtryk ved, at der er mulighed for – efter nærmere aftale og visitation – at foretage afsoning på Møltrup. Det kan fx handle om:

  • samfundstjeneste (STRFL §§62-63)
  • afsoning med fodlænke (i hht. straffuldbyrdelsesloven)
  • alternativ afsoning (STRFL §78)
  • behandlingsdom (STRFL §§68-69)

presse om ophold på møltrup

Du kan høre og læse mere om ophold på Møltrup via flg. links:

12.04.2019 - Artikel i Weekendavisen

23.12.2016 - Artikel i Kr. Dagblad: “For første gang er julen noget, jeg glæder mig til”

07.03.2016 - Artikel Herning Folkeblad

11.01.2014 - Artikel Ekstra Bladet

05.2010 - Artikel Ud & Se (DSB)

Læs mere om ophold på Møltrup

Bliv en del fællesskabet

Hvis du også ønsker at blive en del af fællesskabet på Møltrup, så er du altid velkommen til at kontakte os.